IR Center
Global Healthcare Leader 인트로메딕의 투자정보 안내입니다.
Stock Information

Stock Information

인트로메딕은 고객의 삶에 풍요로움, 활기, 즐거움, 생기를 드립니다.

실시간 시세 2022/08/11 13:53:03 기준(장중)

인트로메딕 150840
현재가 5,850
전일대비 0(0%)
거래량 0
거래대금 0
시가 0
고가 0
저가 0
PER 0.00
상장주식수 38,234,020
상한가 7,600
하한가 4,100
액면가 100
52주 최고 8,402
52주 최저 2,913
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
22/08/11 5,850 0 0 0 0 0 0
22/08/10 5,850 0 0 0 0 0 0
22/08/09 5,850 0 0 0 0 0 0
22/08/08 5,850 0 0 0 0 0 0
22/08/05 5,850 0 0 0 0 0 0
22/08/04 5,850 0 0 0 0 0 0
22/08/03 5,850 0 0 0 0 0 0
22/08/02 5,850 0 0 0 0 0 0
22/08/01 5,850 0 0 0 0 0 0
22/07/29 5,850 0 0 0 0 0 0
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
매도상위
증권사 거래량
외국인 0
외국인 0
외국인 0
외국인 0
외국인 0
매수상위
증권사 거래량
외국인 0
외국인 0
외국인 0
외국인 0
외국인 0